Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
W związku z tym, iż korzystanie z naszych usług lub współpraca z nami wiąże się z potrzebą przetwarzania danych osobowych uprzejmie informujemy, że w myśl przepisów dotyczących ochrony danych osobowych - Administratorem Państwa danych (zwany dalej Administratorem) jest 7FIT Spółka z o.o., z siedzibą w Lublinie 20-535, przy al. Jana Pawła II 17, posiadająca NIP 7123405666 oraz REGON 386768733, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr KRS 0000317452. Kontakt z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych: info@7fit.com.pl, tel. 739-007-725.
W niniejszej informacji, opisane są cele przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących:
• klientami, pacjentem, dostawcami, odbiorcami lub innymi kontrahentami Administratora,
• uczestnikami promocji, konkursów i wydarzeń organizowanych przez Administratora.
Zakres przetwarzanych danych to m.in.: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu, płeć, wizerunek, adres zameldowania/ zamieszkania, pokrewieństwo (dotyczy osób zgłaszanych przez członka rodziny), dane o stanie zdrowia, dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres e-mail.

Cel przetwarzania danych / Podstawa przetwarzania danych / Okres przetwarzania danych
1. Zawarcie i realizacja umowy (np.: na świadczenie usług).
art. 6, ust.1, lit. b RODO niezbędne do wykonania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
art. 9, ust.2, lit. a RODO udzielona zgoda, gdy do prawidłowej realizacji usługi niezbędne jest podanie informacji o stanie zdrowia.
W trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, dla prawidłowego rozliczenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Realizacja oferowanych świadczeń zdrowotnych.
art. 6, ust.1, lit. c RODO niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, m.in.: tworzenie i gromadzenie dokumentacji medycznej, odbieranie oświadczeń - zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
art. 9, ust.2, lit. h RODO niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych
W zakresie dokumentacji medycznej 20 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, uwzględniając również inne okresy wymienione w art. 29. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Realizacja ciążących obowiązków podatkowych, wystawianie i gromadzenie faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych.
art. 6, ust.1, lit. c RODO niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

4. Utrwalanie i publikacja wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych i materiałach reklamowych. Wysyłanie informacji handlowych, np.: newsletter.
art. 6, ust.1, lit. a RODO osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w danym celu.
Do czasu wycofania udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody.

5. Organizacja promocji, konkursów oraz marketing bezpośredni produktów i usług Administratora.
art. 6, ust.1, lit. f RODO prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Do czasu rozliczenia wydarzenia lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

6. Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (np.: reklamacja, windykacja).
art. 6, ust.1, lit. f RODO prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Wynikający z konkretnego przypadku zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

7. Monitoring wizyjny zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (osoby przebywające w zasięgu monitoringu).
art. 6, ust.1, lit. f RODO prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Nie dłużej niż 21 dni, chyba że istnieje uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych.

1) Odbiorcy Państwa danych - co do zasady dane osobowe, które pozyskujemy są wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.
Są jednak sytuacje, w którym będziemy zobowiązani przekazać dane osobowe innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa np.: w przypadku danych medycznych - zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Niektóre dane możemy również udostępnić lub powierzyć do przetwarzania podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi np.: prawne, informatyczne, organizacji wydarzeń, pocztowe i kurierskie oraz inne niezbędne do prawidłowej realizacji procesów w 7FIT.
2) W zależności od podstawy prawnej, uprawniającej do przetwarzania Państwa danych, mają Państwo uprawnienie do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) żądania w zakresie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych, nieaktualnych danych;
c) żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym). Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.
3) Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:
a) wnieść sprzeciw do Administratora, na wyżej wskazane dane kontaktowe, wobec przetwarzania swoich danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
c) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa więcej informacji dotyczących tego uprawnienia.
4) W przypadku realizacji praw Pacjenta zastosowanie również mają przepisy Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
5) Żądanie realizacji swoich praw (dla obustronnej zgodności wymagana jest forma udokumentowana), prosimy kierować na wskazane dane kontaktowe Administratora lub osobiste stawienie się w siedzibie. Administrator udzieli informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Jeżeli ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku będzie wymagał wydłużenia terminu – będzie on przedłużony o kolejne 2 miesiące, o przedłużeniu terminu Wnioskujący zostanie powiadomiony.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne wszędzie tam, gdzie podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda - art. 6, ust.1, lit. a i - art. 9, ust.2, lit. a; może okazać się niezbędne, w przypadku zawierania i realizacji umowy między stronami - art. 6, ust.1, lit. b lub dla celów wynikających z przepisów prawa - art. 6, ust.1, lit. c RODO, art.9 ust.2 lit. h RODO. Jeżeli Administrator powołuje się art. 6, ust.1, lit. f RODO dane przetwarzane są do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora wraz z konkretnym opisem takiego celu np.: monitoring wizyjny.
7) Informujemy, że nie stosujemy automatycznego profilowania danych, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne. Nie pozyskujemy danych osobowych z zamiarem przekazywania ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – zwane wyżej „RODO".


Klienci 7FIT Spółka z o.o w Lublinie
Szanowni Państwo, w związku, iż korzystanie z usług świadczonych przez nas wiąże się z potrzebą przetwarzania danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych (zwany dalej Administratorem) jest 7FIT Spółka z o.o., z siedzibą w Lublinie 20-535, przy al. Jana Pawła II 17, posiadająca NIP 7123405666 oraz REGON 386768733, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr KRS 0000317452. Kontakt z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych: info@7fit.com.pl, tel. 739-007-725.

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a) podjęcia niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do jej prawidłowej realizacji np.: na wybrane zabiegi lub masaże (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
b) potwierdzenia braku przeciwskazań (informacje o stanie zdrowia) do przeprowadzenia wybranego zabiegu lub masażu na podstawie udzielonej zgody (art. 9 ust 2 lit. a RODO);
c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym generowanie i przechowywanie dokumentacji medycznej, księgowej i podatkowej (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
d) prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, w tym zainstalowany monitoring wizyjny, badanie opinii o usługach, lub dochodzenie i obrona roszczeń (art. 6 ust 1 lit. f RODO);
e) publikacji wizerunku, wysyłanie informacji handlowych za Państwa zgodą (art. 6 ust 1 lit. a RODO).

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) zawarta umowa, przez okres jej trwania oraz po jej zakończeniu, do 6 lat od jej zakończenia;
b) przetwarzanie w oparciu o zgodę do czasu jej wycofania;
c) dane z monitoringu przez 21 dni, maksymalnie do 3 miesięcy od dnia nagrania;
d) w razie wszczęcia postępowań przed właściwymi organami do czasu prawomocnego ich zakończenia.

4. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, którym Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa; oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie: księgowym, informatycznym, organizacji wydarzeń, prawnym, pocztowym lub kurierskim.

5. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych, mają Państwo prawo i uprawnienie do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) żądania w zakresie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
c) żądania usunięcia danych osobowych, tam gdzie przepisy prawa pozwalają na usunięcie;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

6. Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:
a) wnieść sprzeciw do Administratora, wobec przetwarzania swoich danych, opartego na podstawie jego prawnie uzasadnionych interesów realizowanych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, macie Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) wnieść skargę do Prezesa UODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Nie mamy zamiaru przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Podanie danych jest dobrowolne, niezbędne zaś w przypadku zawierania umowy bądź realizacji obowiązku prawnego przez Administratora – niepodanie ich może skutkować brakiem możliwości realizacji usługi.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (zwane wyżej RODO).
©2020 7FIT SP. Z O.O. Polityka prywatności
Made on
Tilda